REGULAMIN

Szanowna Pani / Szanowny Panie
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Andrzej Witczak
Ul. Kościuszki 2
46-220 Byczyna przetwarza Pani/Pana dane osobowe.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Administratorem Danych jest: Andrzej Witczak Właściciel PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO Andrzej Witczak ul. Kościuszki 2, 46-220 Byczyna.

W Firmie działa Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
e-mail: iod.maczka@gmail.com
tel. kom. +48 668 018 258
w każdej sprawie dotyczącej danych.

Zbieramy następujące dane osobowe:

imię, nazwisko
adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny,
adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej,
nr telefonu.

Cel zbierania danych:

Zbieramy Państwa dane w następujących celach: realizacja usług.

Sposób wykorzystania danych:

Panstwa dane osobowe są przetwarzane przez PRZEDSIĘBIORTSWO HANDLOWO-USŁUGOWE Andrzej Witczak ul. Kościuszki 2, 46-220 Byczyna i nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

Okres przechowywania danych:

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Panstwa dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych.

Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone.
Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
Andrzej Witczak
Ul. Kościuskzi 2
46-220 Byczyna

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Właścicielem Firmy , wysyłając wiadomość e-mail na adres: phu.witczak@wp.pl lub list na adres PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Andrzej Witczak ul. Kościuszki 2, 46-220 Byczyna Skarga zostanie rozpatrzona i podjęta zostaną działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji.

Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych jest art. 6 ust 1 litera f Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych. Oznacza to, że Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani /Pana Dziecka będą przetwarzane przede wszystkim w celu prowadzenia dokumentacji związanej z usługami świadczonymi przez Administratora, a także celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług i nie są udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Za Pana/ Pani dodatkową zgodą mogą być pana Pani dane wykorzystywane do przesyłania informacji i ofert.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Okres przetwarzania może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych.

W każdym czasie może Pani/ Pan wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami tel-fax 77 414 49 45 lub kom. 602 574 890

PL

DE

EN